REGULAMIN I REKLAMACJA

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

• Serwis internetowy www.thebestdress.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo THEBESTDRESS w siedzibie w Nowym Stawie przy ulicy Żuławskiej 9/2 . NIP 5792050593, REGON 381974600.
• Klienci mają możliwość kontaktowania się z THEBESTDRESS za pomocą wiadomości e-mail: info@thebestdress.pl, telefonicznie: 602-316-019, lub listownie: Ul. Subisława 23B/3 80-354 Gdańsk
• W przypadku sporów dotyczących wykonywania obowiązków przez THEBESTDRESS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
• Korzystając z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść.

 

§2 Zamówienia usługi wynajmu odzieży

 

• Zamówienia można dokonać wyłącznie w serwisie internetowym THEBESTDRESS, dokonując wcześniej rejestracji i podając swoje dane adresowe, lub każdorazowo podając dane podczas składania zamówienia.
• Dane podawane przez klienta nie będą wykorzystywane do celów innych niż realizacja zamówienia, od momentu zakupu, do poprawnego zwrotu wynajmowanej odzieży.
• Klient ma prawo do usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, łącznie z historią zamówień. Usunięcie konta jest nieodwracalne.
• THEBESTDRESS prowadzi działalność na terytorium Polski.
• THEBESTDRESS prowadzi działalność usługową polegającą na wypożyczaniu dzieży.
• Usługobiorca wypożycza odzież na 4 dni kalendarzowe liczone od dnia dostawy do dnia zwrotu włącznie. Jeżeli na dzień zwrotu przypada dzień wolny od pracy, zwrot powinien nastąpić w pierwszy dzień roboczy, następujący po czwartym dniu kalendarzowym.
• W momencie, gdy zamówiona odzież będzie niedostępna, Usługodawca winny jest poinformować o tym Usługobiorcę najpóźniej trzy dni robocze po stwierdzeniu tego faktu. W tym przypadku Usługodawca winny jest zwrócić pełną kwotę za wynajem odzieży.
• Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Odzieży, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm..).
• Dostawa wynajmowanej odzieży następuje w wybrany przez Usługobiorcę sposów: za pośrednictwem firmy kurierskiej , paczkomatów firmy inPost lub w naszym salonie .

 

 

§3 Zwrot wynajmowanej odzieży

 

 

• Usługobiorca winny jest zwrócić wynajmowaną odzież najpóźniej w ostatni dzień najmu, lub następny dzień roboczy, o ile ostatni dzień najmu jest dniem wolnym od pracy.
• Są dwa  sposoby zwrotu: nadanie paczki w placówce Poczty Polskiej lub w paczkomacie InPost.  Odzież zwracana jest w tym samym opakowaniu, w jakim odzież została dostarczona. Dowód nadania wystawiany jest elektronicznie w momencie nadania przesyłki, a numer nadania zapisany jest na potwierdzeniu zamówienia dołączonym do wynajmowanej odzieży.
• Za każdy dzień opóznienia zwrotu wypożyczonego towaru Uslugobiorca zoobowiazuje sie zapłacić 99 zl, nie więcej jednak niż 1000 zl.
• Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu wynajmowanej odzieży posiadającej normalne ślady użytkowania, nieposiadającej uszkodzeń i ubrudzeń niepozwalających do dalszego jej użytkowania. W momencie stwierdzenia uszkodzeń lub ubrudzeń niepozwalających do ich dalszego użytkowania Usługodawca ma prawo żądać zapłaty wartości zakupu odzieży lub usunięcia uszkodzeń (kwota ustalana indywidualnie, nie więcej niż wartość odzieży).
• W momencie nieodebrania przez Usługobiorcę odzieży, usługę uważa się za zrealizowaną i Usługobiorcy nie należy się zwrot za niewykorzystanie wynajętej odzieży.

 

 

§4 Reklamacje

 

 

• Usługobiorca ma prawo do reklamacji usługi, jeżeli dostarczona odzież posiada uszkodzenia /zabrudzenia, lub dostarczony model nie jest zgodny z zamówieniem.
• Reklamację należy zgłosić telefonicznie pod numerem 602316019, lub adresem e-mail info@thebestdress.pl niezwłocznie po otrzymaniu odzieży.
• W przypadku uznania reklamacji Usługobiorca otrzymuje pełen zwrot wpłaconej kwoty za świadczenie usługi wypożyczenia, wraz z kosztami przesyłki.
• W przypadku niedostarczenia odzieży na czas z winy przewoźnika, Usługobiorca otrzymuje pełen zwrot wpłaconej kwoty za świadczenie usługi wypożyczenia, wraz z kosztami przesyłki. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu odzieży. W przypadku przetrzymywania odzieży, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za przetrzymywanie odzieży, mimo zasadności reklamacji.
• Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
• Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty: a) ponowne wypożyczenie odzieży w innym terminie (w zależności od dostępności), b) zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
• Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług w których stroną jest Usługodawca, będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

 

 

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 

 

• Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, nie podając przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie, wysłane na adres korespondencyjny THEBESTDRESS.
• W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca otrzyma pełen zwrot wpłaconej kwoty.
• Usługobiorca nie może odstąpić od umowy po skorzystaniu z usługi.